15,000
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Anh thảo hồng

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Anh thảo mix

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Anh thảo vàng

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Atiso đỏ – bụp dấm

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Atiso xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Baby hồng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Baby mix

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Baby trắng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bạc hà chocolate – mint

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bạc hà xanh – PEPPERMINT

10,000