A - Z

Na đại

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ngô tím

10,000
15,000
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Nhân sâm Hàn Quốc

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Nho ngón tay

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Nho pháp

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Nho thân gỗ

15,000
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chỉ địa

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt chỉ thiên

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Ớt cu tí – Peter

10,000