*** Hạt giống The Xanh ***

Anh thảo hồng

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Anh thảo mix

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Anh thảo vàng

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Baby hồng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Baby mix

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Baby trắng

10,000
15,000
15,000
15,000

A - C

Bồ câu

15,000
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cẩm chướng chùm

10,000