Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cẩm chướng chùm

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cẩm chướng đơn mix

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cẩm chướng kép

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

A - C

Cát canh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cây bắt mồi

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cây nắp ấm

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Chuối mini

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cỏ ba lá

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000