15,000
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Hồng leo

15,000
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Tử đằng tím

15,000