*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bẹ trắng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bó xôi chịu lạnh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải bó xôi chịu nhiệt

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải cầu vồng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải chíp

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải đuôi phụng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải hoa hồng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải làn trắng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải mèo

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải ngồng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải ngồng đỏ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Cải nhật

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000