*** Hạt giống The Xanh ***

Bí đĩa bay

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí mật

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngô mini

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngồi vàng

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngồi vàng tròn

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngồi xanh

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngồi xanh tròn

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí nhật xanh

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí sặt cao sản

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí siêu ngọn

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí tròn xanh

10,000