*** Hạt giống The Xanh ***

Bí đĩa bay

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí mật

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngô mini

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngồi vàng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngồi vàng tròn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngồi xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí ngồi xanh tròn

15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí nhật xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí sặt cao sản

10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí siêu ngọn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000

*** Hạt giống The Xanh ***

Bí tròn xanh

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000